Dodatek solidarnościowy komu przysługuje nowa forma pomocy

Data publikacji: 24 cze 2020

Od 21 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 osobom, które z powodu epidemii koronawirusa straciły zatrudnienie. Nowy dodatek przysługuje bezrobotnym przez okres 3 miesięcy, tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., w wysokości 1400 zł miesięcznie. Ponadto od 1 września 2020 r. zasiłek dla bezrobotnych oraz inne świadczenia uzależnione od jego wysokości zostaną podwyższone.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które straciły pracę po 15 marca 2020 r. otrzymując wypowiedzenie lub których umowy o pracę rozwiązały się w tym okresie z upływem terminu.

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy

Nowy rodzaj wsparcia przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP, uprawnionymi do wykonywania pracy na jej terytorium. Osoby te muszą jednak spełnić określone warunki.

Jakie warunki są konieczne do uzyskania dodatku solidarnościowego

Osoby ubiegające się o dodatek solidarnościowy muszą spełnić następujące warunki:

 • w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy co najmniej przez 60 dni,
 • ich umowa o pracę po 15 marca 2020 r. została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta,
 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, np. osoby uprawnione do emerytury lub renty, rolnicy, osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą czy wykonują umowy cywilnoprawne. Tego warunku nie należy stosować wobec osób bezrobotnych oraz osób, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

Powyższe warunki należy spełniać przez cały okres pobierania dodatku solidarnościowego.

Za jaki okres przysługuje dodatek solidarnościowy i w jakiej wysokości

Dodatek solidarnościowy przysługuje maksymalnie przez okres 3 miesięcy począwszy od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jednak o długości pobierania dodatku decydować będzie data złożenia wniosku o ustalenie prawa do niego. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku w lipcu 2020 r. dodatek przysługiwać będzie za 2 miesiące, a w przypadku złożenia wniosku w sierpniu 2020 r., osoba uprawniona otrzyma dodatek tylko za jeden miesiąc.

Jeżeli osoba nabyła prawo do dodatku solidarnościowego i jednocześnie ma prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, to świadczenia wypłacane przez urząd pracy ulegają zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. W czasie zawieszenia tego prawa zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium nie jest wypłacane.

Wysokość dodatku solidarnościowego dla osób uprawnionych została ustalona w wysokości 1400 zł za każdy miesiąc. Jeżeli jednak w miesiącu złożenia wniosku osoba bezrobotna pobrała wcześniej zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, otrzyma dodatek solidarnościowy pomniejszony o kwotę wypłaconego świadczenia z urzędu pracy.

Przykład

Pani Ilona z powodu epidemii koronawirusa została zwolniona z pracy 31 marca 2020 r. Na początku kwietnia 2020 r. zarejestrowała się w urzędzie pracy. 16 czerwca 2020 r. otrzymała zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 881,30 zł (100% zasiłku). Pod koniec czerwca 2020 r. pani Ilona złożyła wniosek do ZUS o przyznanie i wypłatę dodatku solidarnościowego. We wniosku wskazała kwotę wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych. Tak więc ZUS wypłaci Pani Ilonie dodatek solidarnościowy za czerwiec 2020 r. w kwocie 518,70 zł (1400 zł – 881,30 zł).

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegać potrąceniom i egzekucji. Będzie też zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Będzie jednak podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu od dnia nabycia prawa do tego dodatku do dnia utraty prawa do niego, przez okres jego pobierania. Podstawą wymiaru składek będzie kwota dodatku solidarnościowego, a składki finansowane będą w całości przez budżet państwa.

Dodatek solidarnościowy będzie także dochodem w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że jego uzyskanie lub utrata będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy przyznawany jest na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku złożonego w ZUS. Wniosek ten powinien zawierać informacje, które są niezbędne do jego przyznania, m.in.:

 • dane osoby uprawnionej:
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • dane pracodawcy, u którego osoba uprawniona była zatrudniona:
 • imię i nazwisko, nazwę skróconą,
 • numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON,
 • oświadczenia osoby uprawnionej:
 • o spełnieniu ustawowych warunków,
 • kwocie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, za miesiąc, w którym składany jest wniosek (powyższe oświadczenia osoba uprawniona składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • wskazanie konta bankowego, na które będzie przekazywany dodatek solidarnościowy.

Wniosek powinien być opatrzony podpisem osoby uprawnionej. Jednakże w tym przypadku chodzi o kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty albo sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez ZUS w systemie teleinformatycznym. Omawiany wniosek można będzie składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą profilu PUE ZUS.

Czy wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku solidarnościowego

Odpowiedź na złożony wniosek ZUS udostępni w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS wnioskodawcy. Odmowa nastąpi w drodze decyzji, od której wnioskodawca będzie mógł się odwołać. Decyzja wystawiona będzie także w formie dokumentu elektronicznego, zawierającego w szczególności nadruk imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania.

O ile wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 września 2020 r. zasiłek dla bezrobotnych zostanie podwyższony. Nowe kwoty zasiłku przedstawiamy w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obowiązująca od 1 września 2020 r.

Rodzaj zasiłku dla bezrobotnychWysokość zasiłku dla bezrobotnychPodstawa prawna
Obniżony (80%)960 zł w okresie pierwszych 90 dni,753,90 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku(art. 72 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Podstawowy (100%)1200 zł w okresie pierwszych 90 dni,942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku(art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Podwyższony (120%)1440 zł w okresie pierwszych 90 dni,1130,80 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku(art. 72 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Ponadto wzrosną świadczenia, których wysokość uzależniona jest od kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi o stypendia, które są należne w kwocie 120% zasiłku dla bezrobotnych, oraz dodatki aktywizacyjne w wysokości 50% kwoty podstawowego zasiłku dla bezrobotnych.

Przeczytaj także…