PIT-11 za 2020 r. na nowym wzorze

Data publikacji: 30 gru 2020

Od 18 listopada 2020 r. obowiązuje nowy wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oznaczonej jako wersja 26. Informację według tego wzoru należy wypełnić dla przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Pracodawcy najczęściej wystawiają ją dla podatników będących pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W każdym przypadku PIT-11 dotyczy przychodów osoby fizycznej. Jeżeli przed 18 listopada 2020 r. podatnik i właściwy urząd skarbowy otrzymali PIT-11 na poprzednim formularzu (w wersji 25), nie należy składać tej informacji ponownie tylko ze względu na zmianę formularza.

W porównaniu z poprzednią wersją PIT-11 w obecnej doprecyzowano przypisy objaśniające sposób wypełnienia niektórych pozycji tej informacji (w tym w zakresie dotyczącym tzw. ulgi dla młodych), a także zaktualizowano podstawę prawną powołaną w tym formularzu.

Obowiązek sporządzenia PIT-11

Podmiotami, które mają obowiązek sporządzenia PIT-11, są:

 • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • niebędący płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Do grupy płatników podatku należą w szczególności:

 • płatnicy stypendiów dla uczniów i studentów,
 • zakłady pracy z tytułu wypłacanych: przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, a w spółdzielniach pracy – dokonujący wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • płatnicy dokonujący wypłat z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło,
 • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, dokonujące na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • organy egzekucyjne (m.in. komornicy) lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Terminy składania

Informację PIT-11 za 2020 r. należy złożyć:

 • do 1 lutego 2021 r. – właściwemu dla podatnika, według miejsca zamieszkania na ostatni dzień grudnia 2020 r., urzędowi skarbowemu,
 • do 1 marca 2021 r. – podatnikowi.

W obu przypadkach terminy te ulegają przesunięciu na najbliższy dzień roboczy ze względu na to, że upływają w niedzielę (31 stycznia i 28 lutego 2021 r.).

Wyjątkowo przed ww. terminami PIT-11 należy sporządzić:

 • podatnikowi – w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku o wydanie informacji, w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników będących m.in. zakładami pracy czy zleceniodawcami,
 • do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

Sposób złożenia PIT-11

Urząd skarbowy przyjmuje PIT-11 wyłącznie elektronicznie, bez względu na liczbę podatników, za których informacja jest sporządzana. Zasadniczo informację PIT-11 należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy informację tę sporządza osoba fizyczna, może ona podpisać ją np. kwotą przychodu z zeznania rocznego. Ten sposób nie ma jednak zastosowania do innych podmiotów sporządzających PIT-11.

Przeczytaj także…

Ulga na zabytki – według MF

Ministerstwo Finansów zapewnia, że wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 r. tzw. ulga na zabytki to działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego. Informuje też o zasadach korzystania z tej ulgi, z której skorzystać mogą nie tylko indywidualni właściciele...

czytaj dalej