Rząd przyjął zmiany w Polskim Ładzie

Data publikacji: 26 sty 2022

Rząd przyjął zmiany w Polskim Ładzie

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wprowadza zmiany w Polskim Ładzie. Celem proponowanych zmian jest przeniesienie do ustawy o PIT przepisów dotyczących nowych zasad pobierania zaliczek na PIT, które obecnie są regulowane w rozporządzeniu MF z 7 stycznia 2022 r. oraz wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności. Teraz projektem zajmie się Sejm.

Rozwiązania dotyczące terminów poboru zaliczki podatkowej

 • Do ustawy o PIT ma zostać przeniesiony mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek, zawarty w rozporządzeniu MF z 7 stycznia 2022 r.
 • Zasadą kontynuacji zostaną objęte miesiące od lutego do grudnia 2022 r. Oznacza to, że w styczniu obowiązują przepisy rozporządzenia, a od lutego regulować tę kwestię będzie ustawa.
 • Wprowadzane zmiany nie wpłyną na mechanizm zastosowany lub wdrażany przez płatnika na podstawie rozporządzenia. Oznacza to, że wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców, którzy osiągają miesięczny przychód
  do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie
  od pracodawcy.
 • Jednoznacznie zostanie rozstrzygnięte, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki
  o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie
  PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2.

Rozwiązania dotyczące wsparcia dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami

 • Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł. Rozwiązanie to powoduje niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Dlatego ZFA i ZFRON mają zostać zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • Pracodawca ma otrzymać wsparcie ze środków PFRON, jeśli jest:
  • zakładem aktywności zawodowej,
  • zakładem pracy chronionej,
  • podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18% lub 25% oraz zachował ZFRON.

Nowe rozwiązania co do zasady mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

W Ministerstwie Finansów trwają również prace nad pozostałymi nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które zostały ogłoszone przez premiera 21 stycznia 2022 r. Dotyczyć one będą wsparcia dla samotnych rodziców, rozszerzenia ulgi dla klasy średniej oraz zabezpieczenia wpływów OPP z 1% podatku.

Źródło:

Katarzyna Wojciechowska

Przeczytaj także…