Ulga na zabytki – według MF

Data publikacji: 03 lut 2022

Ministerstwo Finansów zapewnia, że wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 r. tzw. ulga na zabytki to działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego. Informuje też o zasadach korzystania z tej ulgi, z której skorzystać mogą nie tylko indywidualni właściciele zabytkowych nieruchomości, ale też członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Ulga na zabytki przewidziana jest zarówno dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, jak i dla indywidualnych właścicieli nieruchomości.

W przypadku członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do ulgi uprawnia już wpłata należności na fundusz remontowy.

Właściciele indywidualni mogą natomiast z niej skorzystać pod warunkiem otrzymania faktury dokumentującej wydatki związane z zabytkiem na: prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane.

Na czym polega ulga na zabytki

Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania:

 • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków).
 • wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Kto może skorzystać z ulgi na zabytki

Ulga jest skierowana do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie wydatki obejmuje ulga na zabytki

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:

 • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo – konserwatorskim.

Wpłaty na fundusz remontowy a ulga na zabytki

W przypadku wydatków na wpłaty na fundusz remontowy, podatnik musi:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku (wpłaty),
 • posiadać dowód wpłaty, lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane – warunki odliczenia ulgi na zabytki

W przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane podatnik musi:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,
 • posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac, w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
 • posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie, w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
 • posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Źródło: Komunikat MF z 3 lutego 2022 r. pt. „Ulga na zabytki. Dbamy o zachowanie dziedzictwa kulturowego” – opubl. na www.podatki.gov.pl

Przeczytaj także…

Przeciwdziałanie lichwie

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nadzoru nad firmami pożyczkowymi, który ma prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje pożyczkowe będą musiały ponosić opłaty na pokrycie...

czytaj dalej

Ważne terminy luty 2022 r.

7 lutego ZUS*• zapłata składek za styczeń 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS,FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożeniedeklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennychVAT*• złożenie...

czytaj dalej

Zaliczki na PIT obliczane dwa razy

Od 8 stycznia 2022 r. zaliczka na podatek od przychodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także umów zlecenia powinna być obliczana z...

czytaj dalej