Ważne terminy luty 2022 r.

Data publikacji: 23 sty 2022

7 lutego

ZUS*
• zapłata składek za styczeń 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS,
FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie
deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
VAT*
• złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2022 r.**)
PDOP
• zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych pobranego przez płatnika w styczniu 2022 r.
• przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w styczniu
2022 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach krajowych osób prawnych
• zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2022 r. od zagranicznych
osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów
wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
AKCYZA
• deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów
osobowych sprzedanych w styczniu 2022 r.) – AKC-P

10 lutego

INTRASTAT
• złożenie zgłoszeń INTRASTAT za styczeń 2022 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-
-Wywóz)

* Termin przeniesiony, bo 5 lutego, przypada w sobotę.
** Zgodnie z wyrokiem TSUE z 9 września 2021 r. w sprawie C855/19 polskie przepisy VAT ustanawiające obowiązek
zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw przed terminem, w którym podatek ten staje
się wymagalny, są niezgodne z prawem UE. Wyrok TSUE dotyczy m.in. art. 99 ust. 11a ustawy o VAT, który nakłada
obowiązek składania deklaracji VAT-14.

15 lutego

ZUS
• zapłata składek za styczeń 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS,
FGŚP i FEP przez płatników posiadających osobowość prawną oraz złożenie deklaracji
rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
PODATKI LOKALNE
• zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2022 r. – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
• zapłata I raty podatku od środków transportowych i złożenie deklaracji na podatek
od środków transportowych na 2022 r. – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków
transportowych
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
• wpłata do PPK za styczeń 2022 r.

21 lutego***

ZUS
• zapłata składek za styczeń 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS,
FGŚP i FEP przez pozostałych płatników oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS
DRA i raportów imiennych
PDOP
• wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2022 r.
• zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
PDOF
• wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych
w styczniu 2022 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
• wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w styczniu
2022 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy
i innych podobnych umów
• zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2022 r.
z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 updof
• wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego
z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa
banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach
stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu
menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
PFRON
• zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-o, DEK-I-aDEK-I-bDEK-II-a,
DEK-W) za styczeń 2022 r.

25 lutego

VAT
• zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2022 r.
• przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za styczeń 2022 r.
• złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE do celów
dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani
jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu
art. 15 ustawy o VAT
• złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku
składania innych deklaracji VAT, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu
importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy
(dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w styczniu 2022 r.)
• zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych
opodatkowanych w formie ryczałtu za styczeń 2022 r.
• złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2022 r.
AKCYZA
• zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A-AKC-4/F,
AKC-4/H-AKC-4/N, AKC-WWAKC-WGAKC-ENAKC-ST/AKC-STn
PFRON
• złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych
pracowników za styczeń 2022 r.
Inne obowiązki
• rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2022 r.
• rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za styczeń 2022 r.

*** Termin przeniesiony, bo 20 lutego, przypada w niedzielę.

28 lutego

PDOP
• przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi KAS informacji o cenach transferowych
TPR-C, której termin złożenia upłynął w listopadzie 2021 r.
• złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu
lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w listopadzie
2021 r.
PDOF
• złożenie zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych
odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2021 r. oraz wpłata
ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2021 r.
• przekazanie podatnikowi informacji PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na
podatek dochodowy w 2021 r.
• przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
osiągniętych w 2021 r. (PIT-8C)
• przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/ informacji
o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2021 r. (PIT-40A/PIT-11A)
• przekazanie przez płatników dokonujących wypłat należności osobom niemającym
w Polsce miejsca zamieszkania imiennych informacji IFT-1/IFT-1R tym osobom oraz
urzędom skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania osób zagranicznych (urzędom
wyłącznie drogą elektroniczną)
• przekazanie podatnikowi informacji PIT-R o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków
społecznych i obywatelskich za 2021 r.
VAT
• złożenie deklaracji VII-DO za styczeń 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury
importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji
jest Polska)
PFRON
• przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą
wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń
2022 r.
AKCYZA
• deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
ZUS
• przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej
przez emerytów i rencistów w 2021 r.
• przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2021 r. o danych zawartych w imiennych raportach
miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
(ZUS IMIR)
Inne obowiązki
• złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za
styczeń 2022 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem
osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług
lub pracy
• wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu
Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki


oprac. Sławomir Biliński

Przeczytaj także…